GDPR

Integritetspolicy

1.1 Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

2Prevent International AB (org.nummer: 559308-4402)

är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

2Prevent International AB är ytterst ansvariga för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet som genomförts med någon av våra samverkansparter, exempelvis med någon av våra samarbetsorganisationer.

1.2 Laglig grund

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt ändamål och ska vila på laglig grund.

I de fall du anmäler dig till en kurs, utbildning eller annat arrangemang hos oss ingår du ett avtal, vilket gör att vi även kan behandla dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden avtal.

Kursadministration

2Prevent International AB behandlar personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med registrerade deltagare. Denna personuppgiftsbehandling sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till 2Prevent International AB. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i utbildningsverksamheten.

1.3 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar och lagrar personuppgifter du lämnar till oss när du registrerar dig för deltagande i bildande verksamhet, exempelvis till en kurs, konsultation, företagshälsovård eller för att delta i ett av våra arrangemang. Registrering kan bland annat ske via föranmälan i våra webbformulär, via telefon eller i samband med en verksamhet som du närvarar vid.

Vi kan även komma att hämta data från andra källor, t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, samt register som används för kreditbedömning.

Vi behandlar och lagrar också personuppgifter som du skickat till oss i samband med rekrytering.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker vår hemsida www.2Prevent.se behandlar vi personuppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

1.4 Vad använder vi personuppgifterna till?

Personuppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt kursdeltagande, ge dig god service samt för direkta marknadsföringsändamål kopplat till vår verksamhet. Det senare kan du när som helst välja att avsäga dig.

2Prevent International AB behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande.

1.5 Lagringstid

Som huvudregel sparas personuppgifter för de ändamål som angetts ovan under det verksamhetsår en registrerad deltar i vår verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

2Prevent International ABkan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från myndighet. Vid rekrytering sparar vi dina personuppgifter upp till sex månader efter avslutad rekrytering.

2Prevent International ABär även skyldiga att lagra, vilka innehåller personuppgifter, i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).

Vi raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns någon rättslig grund att behandla.

1.6  Vem behandlar personuppgifterna?

2Prevent International AB lämnar inte ut dina personuppgifter eller säljer dem till tredje part.

Personuppgifter kan komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, företag som vi tecknat avtal med avseende IT-drift, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får dock inte använda personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som vi anger i enlighet med tecknade personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kan komma att delas med de partners med vilka vi bedriver utbildningsverksamhet. Dessa parter tar ansvar för den behandling av personuppgifter som sker efter det att vi överfört uppgifterna till dem, i enlighet med tecknade personuppgiftsdelningsavtal.

Vi kan också bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet – t.ex. till polisen eller annan myndighet.

1.7  Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina personuppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta personuppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids för utomstående eller går förlorade. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

1.8  Dina rättigheter

Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter vi har sparade om dig. 2Prevent International AB kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad.

Rättelse och radering

2Prevent International AB har ansvar att se till att data vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis ovan nämnda bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av avtalet.

Rätt att begränsa behandlingen

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkta marknadsföringsändamål. Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter som baseras på intresseavvägning eller samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige.  Om du anser att 2Prevent International AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se kontaktuppgifter nedan.

Klagomål

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen

Telefon 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

2Prevent International AB

Prästgatan
111 30 STOCKHOLM

070-567 11 00
kontakt@2Prevent.com

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du kontaktar oss via vårt formulär på 2Prevent kan du välja om du vill ha återkoppling eller inte.

Om du kryssar i rutan att du vill ha återkoppling samlar vi in:

Namn, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall företag.

Om du inte kryssar i rutan för återkoppling så behandlar vi inte dina personuppgifter.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet är att vi ska kunna ge dig återkoppling utifrån vad du fyllt i formuläret.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet fungerar bra och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Måste du ge oss dina personuppgifter?

Nej, det är helt frivilligt att lämna ditt namn och din e-postadress. Men för att vi ska kunna ge dig återkoppling måste vi ha dina personuppgifter.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom du ger ditt samtycke till det när du fyller i kontaktformuläret och kryssar i rutan för återkoppling och samtycke.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Det gör du genom att kontakta oss muntligt eller skriftligt och berätta att du inte längre samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Då kommer vi fortfarande att kunna behandla personuppgifterna du lämnat utifrån ditt tidigare samtycke. Däremot kommer vi inte kunna göra nya behandlingar av uppgifterna.

Vem har tillgång till uppgifterna vi har om dig?

2Prevents medarbetare kan se dina personuppgifter när de tar emot och hanterar din fråga eller kommentar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

2Prevent sparar dina uppgifter tills vi återkopplat till dig och sen raderar vi dem.

Ibland raderar vi dock inte personuppgifterna, utan vi sparar många uppgifter för uppföljning och kvalitetgranskning.

Meny